Feliratkozás hírlevélre

Ha szeretne értesítéseket kapni a pecsma.hu oldalán megjelenő hírekről, újdonságokról, eseményekről, akkor tötlse ki az alábbi mezőket.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön az "Feliratkozás" gomb megnyomásával feltétel nélkül elfogadja és Önre nézve kötelezőnek ismeri el az Adatkezelési Szabályzatot és kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a hírlevelek fogadásához.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (székhely: 7621 Pécs, Király utca 27, cégjegyzékszám: 02-09- 066283, adószám: 11793313-2-02) számára kiemelt fontosságú cél a pecsma.hu látogatói (továbbiakban: Látogató) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. elkötelezett a Látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelel. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. a Látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen szabályzat kialakítása során a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A 2011.évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete;
 • Az adatvédelmi biztos ajánlásai.

1. ADATKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE

A Látogató által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (székhely: 7621 Pécs, Király utca 27, cégjegyzékszám: 02-09-066283, adószám: 11793313-2-02) . Pécsi Kommunikációs Központ Kft. által kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • Email-cím
 • Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

  2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
  19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
  20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
  21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

  3. ALAPELVEK

  Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

  Különleges adat a fentieken túl akkor kezelhető, ha a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
  b) fenti pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
  c) a fenti pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

  Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

  Az adatkezeléssel és a Látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:

  • személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet;
  • az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie;
  • adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas;
  • az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet;
  • az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt;
  • az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni;
  • a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  • az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani;
  • az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni;
  • az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek;
  • az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;
  • a Látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését;
  • a Látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja;
  • az adatfeldolgozás általában gépi úton történik;
  • az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
  • az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a Látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
  • A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenni, és tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

   Jelen szabályzat a Látogatóknak nem nyilvánosságra szánt, hanem a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a szabályzat hatálya nem terjed ki.

   Amennyiben a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. egyes szolgáltatásait és oldalait a vele üzleti kapcsolatban álló cégeken keresztül nyújtja, állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. partnere - a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. nevében és képviseletében eljárva és annak javára - gyűjti a személyes adatokat, és a jelen szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is.

   4. ADATKEZELÉS CÉLJA

   Az adatkezelés a Látogatók és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt, illetve kapcsolattartást, együttműködést szolgálja. Az adatkezelés célja továbbá nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység is.

   A Pécsi Kommunikációs Központ Kft saját üzletszerzési céljából kezelheti az 1. pont szerinti adatokat az általa nyújtott, a Látogató által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információk küldésével az Látogatók folyamatos illetve eseti tájékoztatása céljából.

   A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. a Látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Látogatók egyedi beazonosítására.

   A Látogató bármikor jogosult az általa közölt adatok, valamint vásárlástörténeti adatainak közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználására vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni.

   5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

   A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. az adatokat a felhatalmazás visszavonásáig kezeli.

   6. ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

   Amennyiben Látogatók személyes adatokat bocsátanak a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. rendelkezésére, a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

   A Látogatók által a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. - törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

   7. A LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

   Az Látogatók kérelmére a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
   Az Pécsi Kommunikációs Központ Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
   A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
   A tájékoztatás személyesen, az adatkezelő postai címén (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), illetve a [email protected] e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Látogató személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A kérelemre történő tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban küldi meg a kérelmező Látogató részére.

   8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   Amennyiben a Látogatók közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosítására a Pécsi Kommunikációs Központ Kft-ben kijelölt felelős személlyel az alábbi e-mail címen: [email protected]

   Az a Látogató, aki úgy érzi, hogy a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.

   Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:
   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
   Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410
   E-mail: [email protected]

   NAIH-115562/2017.

   Kapcsolat:

   pecsma.hu
   Email: [email protected]

  ×